Petitie

Petitie

Wij, het Refugee Project Maastricht, verzoeken hierbij de Tweede Kamer om het beleid te heroverwegen dat bepaalt dat de Afghaanse asielzoekers die in de Nederlandse asielzoekerscentra (AZCs) gehuisvest zijn en een negatief advies hebben gekregen volgend op hun asielaanvragen in 2016 and 2017, gedwongen moeten terugkeren naar Afghanistan. We hopen van harte dat u dit verzoek serieus in overweging neemt en met ons samenwerkt om een oplossing te vinden voor deze cruciale kwestie.

Onze zorg gaat in het bijzonder uit naar de situatie van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) en gezinnen uit Afghanistan wiens asielaanvraag in de afgelopen maanden in Nederland is afgewezen. Uit migratietrends over 2016 blijkt dat het percentage afwijzingen 65% voor Afghaanse asielzoekers is. Volgens een rapport van UNICEF vormen niet-begeleide minderjarigen en jongeren uit Afghanistan een hoog-risicogroep voor Post-Traumatische Stress Stoornis (PTSS), omdat velen van hen zijn blootgesteld aan extreem geweld, fysiek of seksueel misbruik, en mentaal traumatische ervaringen. De groep AMVs geniet kind-specifieke bescherming tot hun achttiende verjaardag; vanaf die dag kunnen zij echter worden uitgezet.

Sinds oktober 2016 kunnen EU-landen uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers terugsturen op grond van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Afghanistan met de titel ‘Joint Way Forward’. De aanname hierbij is dat Afghanistan, althans delen van dit land, voldoende veilig wordt geacht. Wij stellen hierbij uitdrukkelijk dat dit niet het geval is. Rapporten bevestigen dat 24.841 burgers zijn gedood en 45.347 burgers gewond zijn geraakt in de gewapende conflicten die plaatsvonden in Afghanistan tussen 2009 en 2016. Weliswaar is in 2015-2016 het aantal dodelijke slachtoffers onder burgers met 2-3% gedaald, maar is het aantal gewonde burgerslachtoffers in dezelfde periode gestegen naar 6%. In het eerste kwartaal van 2017 zijn bij regelmatige aanslagen 2.181 slachtoffers gevallen (715 doden, 1.466 gewonden; UNAMA 2017), waarvan 34% kinderen. Het aantal slachtoffers onder vrouwen en kinderen is gestegen en aanslagen door anti-regeringstroepen hebben, geheel in strijd met de internationale mensenrechten, specifiek burgers als doelwit. We wijzen erop dat in het laatstgenoemde rapport de slachtoffers die zijn gevallen bij de recente aanslagen in Kabul sinds april 2017, niet zijn meegerekend. Bij de aanslag in de diplomatenwijk in Kabul op 31 mei zijn 90 doden en 400 mensen gewonden gevallen. Daarnaast zijn bij diverse explosies tijdens een begrafenis zijn op 3 juni 20 doden en 119 gewonden gevallen.

De Nederlandse staat is gehouden aan het internationaal gewoonterecht (het beginsel van non-refoulement zoals verder ontwikkeld in de jurisprudentie, onder verwijzing naar recente casus: ECtHR – Salah Sheekh v Nederland; ECtHR – NA v het VK; ECtHR – Vilvarajah & Ors v het VK) en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (Art. 3) waarin staat dat “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.”. Het absolute karakter van Art. 3 ECHR is onverminderd van toepassing en staat geen enkele uitzondering of afwijking toe (cf. Art. 15 ECHR). Het dient te allen tijde te worden gehandhaafd, ook “In tijd van oorlog of in geval van enig andere algemene noodtoestand die het bestaan van het land bedreigt” (Art. 15 (2) ECHR), en biedt onder geen enkele omstandigheid ruimte voor wettelijke beperkingen. Om bovenvermelde redenen lopen alleenstaande minderjarigen Afghanen en Afghaanse gezinnen een groot risico om te worden blootgesteld aan marteling of mishandeling in geval van gedwongen terugkeer naar Afghanistan en moet Nederland hen internationale bescherming bieden krijgen. Dit is niet alleen een morele maar ook een wettelijke plicht van ons land.

We verzoeken de Tweede Kamer bovengenoemde informatie ter harte te nemen en de humanitaire bescherming van Afghaanse asielzoekers voort te zetten. Met het oog op de onveilige situatie in Afghanistan zou deportatie van asielzoekers naar Kabul of naar andere regio´s van de Republiek Afghanistan hen in groot gevaar brengen. We verzoeken de Tweede Kamer in het licht van de informatie in deze petitie de asielaanvragen van Afghaanse asielzoekers te heroverwegen en uitzettingen stop te zetten.

Hoogachtend,

Refugee Project Maastricht

Teken de petitie